Wezenpensioen

Als je komt te overlijden, hebben je kinderen die recht hebben op kinderbijslag op grond van de Algemene Kinderbijslagwet recht op wezenpensioen. Het wezenpensioen wordt uitgekeerd tot en met de maand waarin het kind 18 jaar wordt. Het wezenpensioen wordt verlengd tot maximaal de 27-jarige leeftijd als het kind fulltime gaat studeren en:

  • recht heeft op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000; en
  • het kind een schriftelijk bewijs overlegt waaruit blijk dat een studie en/of opleiding voor beroep wordt gevolgd; of
  • het kind dat in het buitenland verblijft een schriftelijk bewijs overlegt waaruit blijkt dat het kind een studie en/of opleiding voor een beroep volgt die vergelijkbaar is met een studie en/of opleiding voor een beroep in Nederland.

Een eenmaal gestopt wezenpensioen kan niet herleven.

Als er ook wezenpensioen wordt uitgekeerd vanuit actieve deelname aan een nieuwe pensioenregeling, kan dit in mindering worden gebracht op het wezenpensioen van Stichting Pensioenfonds Atos.

Bij kinderen jonger dan 18 jaar keren we het wezenpensioen uit aan de ouder of voogd.

Veelgestelde vragen