Privacyverklaring

Stichting Pensioenfonds Atos voert uw pensioenregeling uit. Om dit te kunnen doen gebruikt Stichting Pensioenfonds Atos uw persoonsgegevens. Deze zijn nodig om uw pensioenregeling op een juiste wijze uit te voeren en u correct te kunnen informeren over uw pensioensituatie.

Stichting Pensioenfonds Atos vindt het erg belangrijk dat uw gegevens veilig zijn bij ons. Daarom gaat Stichting Pensioenfonds heel zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens om en zijn er strikte regels opgesteld over hoe uw gegevens worden verwerkt. Daarbij houden we ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De regels vormen samen deze privacyverklaring.  

1. (Verwerken van) persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over u als (gewezen) deelnemer of gepensioneerde zeggen. Bijvoorbeeld naam en geboortedatum. Stichting Pensioenfonds kan vragen om uw persoonsgegevens. Daarnaast ontvangt Stichting Pensioenfonds Atos persoonsgegevens van andere instanties als bijvoorbeeld het bevolkingsregister.

Het ‘gebruiken’ van uw persoonsgegevens wordt ook wel het ‘verwerken’ hiervan genoemd. Afhankelijk van de persoonlijke situatie van een (gewezen) deelnemer, worden verschillende persoonsgegevens verwerkt.

Stichting Pensioenfonds Atos ‘verwerkt’ o.a. de volgende gegevens:

Achternaam, voornamen, voorletters, geslacht, geboortedatum, burgerlijke staat, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, burgerservicenummer, salaris, partnergegevens, bankrekeningnummer, samenlevingsovereenkomst, arbeidsongeschiktheidsgegevens, scheidingsdatum, echtscheidingsconvenant, wel/niet studerend, attestatie de vita, kopie identiteitsbewijs, handtekening, wel/niet voorkomen op sanctielijst (voorkomen van terrorisme financiering), keuze vast of variabel pensioen, hoger of lager pensioen, risicohouding en gekozen beleggingsprofiel.

Als u de website van Stichting Pensioenfonds Atos bezoek worden ook uw IP-adres en type en gegevens over uw activiteiten op de website verwerkt. Stichting Pensioenfonds Atos maakt gebruik van cookies bij het bezoek aan de website.

2. Het bewaren van persoonsgegevens
Stichting Pensioenfonds Atos bewaart uw persoonsgegevens zolang dit nodig is voor het uitvoeren van de pensioenregeling en het aantonen van uw pensioenaanspraak of – recht, tenzij Stichting Pensioenfonds Atos verplicht is uw gegevens langer te bewaren (bijvoorbeeld op grond van pensioenwetgeving en fiscale wetgeving).

3. Het beveiligen van persoonsgegevens
Stichting Pensioenfonds Atos gaat uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Stichting Pensioenfonds Atos neemt voortdurend passende maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en overig ongeoorloofd gebruik ervan. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen. 

4. De rechten van de (gewezen) deelnemer en gepensioneerde
Volgens de AVG heeft u diverse rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:

  • Recht van inzage van persoonsgegevens
  • Recht op correctie van persoonsgegevens

In specifieke situaties:

  • Recht op verwijdering (gegevenswissing)
  • Recht op beperking van de verwerking
  • Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens
  • Recht van bezwaar

Als u een beroep wilt doen op uw rechten onder de AVG, dan kunt u contact opnemen door een brief of e-mail te sturen naar:
Achmea Pensioenservices
TSA-KT13 / OPF / Atos
Postbus 35
7300 AA  Apeldoorn
pensioenfondsatos@achmea.nl

5. Het uitwisselen van uw persoonsgegevens met derden
Het kan nodig zijn om uw persoonsgegevens aan derde partijen te verstrekken. Wij stellen uw gegevens alleen ter beschikking als de uitwisseling in lijn is met de geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Stichting Pensioenfonds Atos verstrekt uitsluitend gegevens aan derde partijen als dat noodzakelijk is voor de verwerking die zij uitvoeren. Stichting Pensioenfonds Atos deelt uw gegevens met derde partijen wanneer:

  • Stichting Pensioenfonds Atos werkzaamheden uitbesteedt. Een derde partij verwerkt uw persoonsgegevens dan op de manier zoals Stichting Pensioenfonds Atos die aan hen voorschrijft.
  • Stichting Pensioenfonds Atos verplicht is om uw gegevens te delen, zoals met de Belastingdienst, Centraal Bureau voor de Statistiek en het Pensioenregister.
  • u ons of een derde partij toestemming heeft gegeven om gegevens met deze partij te delen.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verstrekt aan Achmea Pensioen Services, die de pensioenadministratie van Stichting Pensioenfonds Atos verzorgt.

6. Het indienen van een klacht
Als u van mening bent dat Stichting Pensioenfonds Atos uw persoonsgegevens (heeft) verwerkt in strijd met de toepasselijke wetgeving, waaronder de AVG, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

7. Functionaris voor de Gegevensbescherming
Stichting Pensioenfonds Atos heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming aangesteld. Deze ziet toe op de naleving van de AVG en de bescherming van uw persoonsgegevens.

8. Wijzigingen in deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring is in werking getreden op 2 februari 2024 en vervangt alle eerdere privacyverklaringen. De privacyverklaring kan worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Stichting Pensioenfonds Atos. Raadpleeg daarom voor de laatste versie altijd de website van Stichting Pensioenfonds Atos.

9. Privacybeleid
Stichting Pensioenfonds Atos kent een privacybeleid.