Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Het Uniform Pensioenoverzicht geeft een overzicht van het pensioen dat je bij Stichting Pensioenfonds Atos hebt opgebouwd. In dit overzicht staat ook wat je eventuele partner en/of kinderen ontvangen wanneer je komt te overlijden.

 

Het pensioenfonds is verplicht dit jaarlijks aan alle (gewezen) deelnemers en slapers ter beschikking te stellen. Stichting Pensioenfonds Atos verstuurt jouw UPO éénmaal per jaar per post.

Je kunt je gegevens ook inzien op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Dit is een website van de overheid. Alle pensioenen die je hebt, staan daarin opgenomen. Ook je AOW.

Woon je in Nederland? Dan neemt het pensioenfonds de naam- en adresgegevens over uit de Basisregistratie Personen (BRP). Je kunt je gegevens wijzigen bij de gemeente. Woon je in het buitenland? Dan moet je zelf een adreswijziging doorgeven aan onze pensioenuitvoerder Achmea Pensioenservices.

Op het jaaroverzicht van de beleggingen in ATOS BP staan de aantallen units vermeld van de beleggingsfondsen waarin je participeert. Deze aantallen units kun je vermenigvuldigen met de laatst bekende koersen van de betreffende beleggingsfondsen. Deze koersen worden wekelijks gepubliceerd op onze website.

Je bent vrij in de keuze waar je op je pensioendatum je eventueel opgebouwde pensioenkapitaal van Stichting Pensioenfonds Atos omzet naar een pensioenuitkering. Dat kan bij Stichting Pensioenfonds Atos, maar ook ergens anders. Je kunt dus shoppen. Wil je op pensioendatum een variabele pensioenuitkering kopen? Stichting Pensioenfonds Atos heeft die mogelijkheid niet, maar je kunt dan wel met je opgebouwde pensioenkapitaal elders een variabel pensioen kopen. Er bestaan diverse vergelijkingssites op het gebied van vrijkomend pensioenkapitaal.

 

De dekkingsgraad is een graadmeter voor de financiële gezondheid van het pensioenfonds. De dekkingsgraad geeft aan hoeveel procent van de opgebouwde pensioenrechten betaald kan worden met het opgebouwde kapitaal. Met andere woorden: of het in staat is de pensioenen uit te keren. Niet alleen aan huidige, maar ook aan toekomstige gepensioneerden. De dekkingsgraad wordt uitgedrukt in een percentage, waarbij een percentage van 100% betekent dat het fonds exact voldoende ‘in kas’ heeft om alle lopende en toekomstige verplichten te voldoen.

Je kunt hier de actuele dekkingsgraad zien. Deze wordt iedere maand op onze website gepubliceerd.

Nee, de standaard pensioenleeftijd in ATOS ML en ATOS BP blijft 65 jaar. Wel kun je de datum ingang pensioen uitstellen. Dit kan tot uiterlijk de AOW-leeftijd. Als je dit wilt, moet je dat tijdig aangeven bij de pensioenuitvoerder Achmea Pensioenservices.

Het pensioenfonds heeft een voorziening waaruit de toekomstige pensioenen worden betaald. Het pensioenfonds berekent de hoogte van die voorziening op basis sterftetabellen waarin al rekening is gehouden met een voortdurende toekomstige stijging van de levensverwachting. Behalve een voorziening waarin we al rekening houden met een stijgende levensverwachting, houdt het pensioenfonds ook buffers aan om eventuele financiële tegenvallers op te vangen.

 

Nee. Je bouwt geen nabestaandenpensioen op. Wel kun je op het moment dat je met pensioen gaat, als je dat wilt, een deel van je ouderdomspensioen omruilen naar nabestaandenpensioen.

Je kunt je e-mailadres aan ons doorgeven door een mail te sturen naar pensioenfondsatos@achmea.nl. Wij kunnen je dan voortaan digitaal bereiken.

Op je bruto pensioenuitkering worden loonheffing en de inkomensafhankelijke zorgpremie ingehouden. Voor een pensioengerechtigde vervallen bijna alle sociale verzekeringspremies. Ontvang je naast je AOW en pensioen van Stichting Pensioenfonds Atos nog andere pensioenen? Dan dien je je inkomsten jaarlijks door te geven aan de belastingdienst zodat via de inkomstenbelasting de juiste loonheffing in rekening gebracht kan worden. Immer,s door het bij elkaar voegen van alle uitkeringen is het mogelijk dat je in een hoger tarief terecht komt.

Elke instantie waarvan je een uitkering ontvangt, houdt loonbelasting in op het bedrag dat zij aan je betalen. Deze belasting heet ook wel loonheffing. Ook Stichting Pensioenfonds Atos houdt belasting in op het bedrag dat het pensioenfonds aan je betaalt. De loonheffingskorting is een korting op je loonbelasting waardoor je netto inkomen stijgt. Meer informatie kun je vinden op de website van de belastingdienst.

Let op: Je kunt de loonheffingskorting op slechts één inkomen toepassen.

Nee, voor de bestemming van het pensioenkapitaal geldt het pensioenreglement. Bepalingen in een testament spelen geen rol.

Heeft u alsnog een vraag?

Neem dan contact met ons op.