Pensioenfonds Atos gaat niet over naar het nieuwe pensioenstelsel WTP

Sinds juli 2023 is de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen (WTP) van kracht. In het nieuwe stelsel krijgen deelnemers pensioen op basis van het opgebouwde kapitaal op pensioendatum in plaats van een vooraf toegezegde uitkering. Dit vereist een nieuwe pensioenregeling die onder de WTP valt. Voor bestaande pensioenregelingen heeft de wetgever het besluit aan werkgever en werknemer (de sociale partners) toebedeeld om wel of niet over te gaan naar de WTP. 

Stichting Pensioenfonds Atos (SPA) heeft hierover meerdere keren met de werkgever en ondernemingsraad gesproken. SPA heeft aangegeven dat WTP voordelen biedt, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid om een deel van de huidige dekkingsgraad van 126,7% (einde mei) aan gepensioneerden en gewezen deelnemers te kunnen uitdelen.  

Afgelopen maand heeft de werkgever Atos besloten de pensioenregeling niet te veranderen en niet over te gaan naar WTP. De werkgevers Atos TF en Eviden hebben ‘na zorgvuldig afwegen van alle beschikbare informatie de conclusie getrokken dat zij de oude pensioenovereenkomsten niet willen wijzigen’. Deze informatie is in een kort schrijven medegedeeld, onderbouwing van het besluit volgt nog. Benoemde overwegingen waren hierbij a) de juridische risico’s, b) het mogelijke risico dat bij slechte economische ontwikkelingen de nieuwe regeling niet beter presteert dan de bestaande pensioenregeling c) de benodigde tijd en energie en geld nodig voor een transitie, d) de mogelijkheid om buffers uit te delen middels liquidatie van het fonds en e) de beperkte representativiteit van sociale partners om een besluit te nemen voor de gehele deelnemerspopulatie van SPA.  

Het bestuur van SPA neemt kennis van het besluit van de werkgever en wacht de nadere toelichting vanuit werkgever af alvorens een reactie te geven. Het besluit van de werkgever betekent dat SPA de bestaande pensioenregeling onder actuele wetgeving zal voortzetten.  Een gevolg is onder meer dat de wijze waarop indexering wordt bepaald niet verandert. 

De komende tijd zal het bestuur de mogelijkheden onderzoeken voor de toekomst van het pensioenfonds. Dit zal het bestuur doen met het oog op de doelstelling om een waardevast pensioen aan (gewezen) werknemers en nabestaanden na te streven. Immers, de toekomst van een gesloten pensioenfonds, zonder instroom van nieuwe premies, is eindig. In de komende nieuwsbrieven zullen wij jullie verder op de hoogte houden van de uitkomsten van dit onderzoek. 

Publicatiedatum: 4 juli 2024

Downloads